{“uniqueId”:”eb6de47ea5bdc122409c366f0eb58a144445ab7a5f0fe7a60d7b62a9aef1e02c”,”lon”:0,”lat”:0}